Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe i financiranje

 • Prijavitelj: Institut za poljoprivredu i turizam
 • Razdoblje provedbe projekta: 20 mjeseci (17.06.2021. – 17.02.2023. godine) produženo za 2 mjeseca
 • Ukupna vrijednost projekta: 4.503.841,99 kn
 • Poziv: Priprema IRI infrastrukturnih projekata (KK.01.1.1.09)
 • Kod poziva: KK.01.1.1.09
 • Kod projekta: KK.01.1.1.09.0030
 • Specifični cilj poziva: Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva
 • Financiranje: Fond za regionalni razvoj

Svrha:

Priprema projektne dokumentacije  za izgradnju nove zgrade, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s ciljem uspostave održive napredne znanstvene infrastrukture za znanstvena istraživanja i razvoj inovacija u sektorima poljoprivrede, proizvodnje hrane, okoliša i turizma s velikom međunarodnom vidljivošću zahvaljujući inovativnom multidisciplinarnom pristupu.

Ciljevi:

Specifični

 • Adaptacija postojeće infrastrukture i dogradnja nove te opremanje Instituta.
 • Osuvremenjivanje postojećih te uspostavljanje novih laboratorija i područja istraživanja.
 • Organizacijski preustroj u smjeru provedbe kompetitivnih istraživanja i podizanje inovacijskog kapaciteta Instituta

Opći

 • Unaprjeđenje znanstveno – istraživačkog potencijala Instituta za provedbu međunarodno kompetitivnih istraživanja.
 • Izgradnja otvorene znanstveno - istraživačke platforme poticajne za interakcijske i transferne mehanizme suradnje s inovativnim gospodarstvom te doprinos održivom razvoju.

Pokazatelj/rezultati:

Pripremljen IRI infrastrukturni projekt odnosno pripremljena projektno tehnička dokumentacija te ishodovana pravomoćna građevinska dozvola
Aktivnosti za postizanje ciljeva i očekivanih rezultata:
 
 • izrada projektno/tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade Instituta IRI (snimak postojećeg stanja, geodetska podloga, projekt uklanjanja građevine, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s odgovarajućim troškovnicima), opremanje objekta istraživačke infrastrukture (projekt opreme) te projektiranje pristupne infrastrukture
 • izrada studije izvodljivosti i opravdanosti troškova,
 • revizija projekta
 • angažiranje vanjskog stručnjaka građevinske struke
 • upravljanje projektom
 • promidžba i vidljivost
 • provedba horizontalnih načela

Aktivnosti

Izrada projektno tehničke dokumentacije/ishodovanje građevinske dozvole/usluga voditelja projekta

U sklopu ove aktivnosti predviđeno je potpisivanje Ugovora s vanjskim suradnikom građevinske struke (sukladno NN 785/15) čiji će se osnovni zadaci odnositi na suradnju, savjetovanje i sudjelovanje u izradi tender dokumentacije vezano uz nabavu usluge projektiranja izgradnje nove zgrade, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade Instituta, kao i pripremu ugovora. Zatim stručno savjetovanje u izradi dokumentacije u procesu projektiranja prethodno spomenutih objekata uključujući praćenje provedbe te ukazivanje na potrebe poduzimanja korektivnih radnji. Zadaci vezani uz pripremu potrebne dokumentacije te poduzimanje predradnji za ishodovanje građevinske dozvole, kao i pripadajućih zahtjeva za rješavanje potrebne infrastrukture.

Po provedbi otvorenog postupka javne nabave planirano je potpisivanje Ugovora vezanog uz projektiranje građevina predviđenih projektom, uključujući projektiranje pristupne infrastrukture kao i izrada projekta opreme potrebnog za formiranje znanstvene platforme za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi.  

 

Pred kraj provedbe ove aktivnosti, a po ishodovanju potvrda na glavni projekt odnosno građevinske dozvole očekuje se uplata svih troškova za izgradnju potrebnih infrastrukturnih priključaka kao i plaćanje svih naknada i doprinosa.

 

Izrada studije izvedivosti i opravdanosti troškova

S procesom izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi započeti će se krajem 2021. godine nakon što se putem jednostavne nabave ugovori spomenuta usluga s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem. Prilikom izrade studije Institut kao i odabrani gospodarski subjekt vodit će se unaprijed definiranom metodologijom definiranom u Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ (KK.01.1.1.09). Cilj izrade studije izvedivosti je detaljno sagledati projekt s različitih aspekata: tržišnog, tehničkog, tehnološkog, organizacijskog te financijskog.

Revizija projekta

Revizija projekta provest će se pri kraju provedbe projekta. U tu svrhu provest će se postupak jednostavne nabave temeljem kojeg će se potpisati ugovor. Imenovani neovisni ovlašteni revizor provest će reviziju projekta temeljem koje će izdati revizorsko izvješće. 

Upravljanje projektom

Za potrebe upravljanja projektom Ravnatelj Instituta za poljoprivredu imenovat će timove kao što je uži i širi tim te stručni tim. Po potrebi formirat će se i dodatni timovi koji će bit zaduženi za pojedine aspekte provedbe projekta. Osim imenovanih timova u poslovima upravljanja projekta sudjelovati će:

  • Voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban bit će zadužena za provedbu svih aktivnosti, pripremu izvještaja, organizaciju rada timova, kontrolu kvalitete projektiranja i pratećih aktivnosti.
  • Administrator/ica projekta izabran/a putem natječaja za zapošljavanje, a koji/a će zadužen/a za financijsku i terminsku kontrolu ugovornih obveza, tehničku pomoć u postupcima nabave, obavještavanje voditeljice projekta o realizaciji projektnih aktivnosti i ugovora, sudjelovanje u pripremi izvješća i sl.
  • Voditelj znanstvenog tima dr. sc. Igor Lukić bit će zadužen za suradnju s odabranim projektantima na izradi projektno tehničke dokumentacije te na izradi studije izvedivosti i izradi projekta opreme.
  • Voditelj stručnog tima mr. sc. Ninoslav Luk koji će bit zadužen za provedbu postupaka nabave, organizaciju rada stručnog tima te kontrolu po potpisanim ugovorima.

Promidžba i vidljivost

Tijekom provedbe projekta provoditi će se kontinuirano marketinško praćenje razvoja projekta. No na samom završetku realizacije projekta pristupiti će se još aktivnijoj promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem maksimalnog senzibiliziranja zainteresirane javnosti o temi važnosti adaptacije i dogradnje zgrade Instituta za poljoprivredu i turizam. Osim u navedenoj završnoj fazi u kojoj će se provoditi direktna komunikacija s ciljnim skupinama tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta na web stranici prijavitelja biti će istaknuta informacija (pod stranica) na kojoj će biti moguće vidjeti detaljno razrađene faze implementacije ovog djela razvoja nove infrastrukture. Pred završetak projekta bit će napravljena izložba projektnog zadatka na danima otvorenih vrata Instituta što će dovesti do efektnog elementa prepoznatljivosti.

Mediji o nama:

Porečki Institut za poljoprivredu i turizam ima neke od najopremljenijih laboratorija u državi, a razvijaju se i dalje

Porečki Institut za poljoprivredu i turizam ima neke od najopremljenijih laboratorija u državi, a razvijaju se i dalje

Izbor ravnatelja porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam: dr. sc. Deanu Banu još jedan mandat

dr.sc. Dean Ban potvrđen kao ravnatelj Insituta za poljoprivredu i turizam Poreč do 2025. godine

INFORMACIJE O PROVEDBI INFRASTRUKTURNOG PROJEKTA KK.01.1.1.09.0030

Institut za poljoprivredu i turizam priprema dokumentaciju za širenje i modernizaciju kompleksa

Pogledajte kakvim se istraživanjima bavi Institut u Poreču

2. Faza provedbe projekta

Pozivaju se svi zainteresirani da sutra, 05. travnja 2023. godine, u prostorima Instituta za poljoprivredu i turizam na adresi Karla Huguesa 8 prisustvuju završnoj konferenciji projekta

BOJE ZEMLJE Projekt izgradnje nove zgrade Instituta za poljoprivredu i turizam u poreču

Pripremljen je projekt ulaganja u znanstvenu infrastrukturu vrijedan čak 26 milijuna eura

Dobivena je građevinska dozvola za adaptaciju, dogradnju i nove laboratorije

26 milijuna eura vrijedna investicija u znanstvenu infrastrukturu Instituta za poljoprivredu i turizam

Institut za poljoprivredu i turizam adaptirat će postojeću zgradu, dograditi novu te izgraditi moderni tehnološki poligon

Napredak projekta:

Mjesec provedbe

Aktivnosti provedbe projekta

06/2021.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.01.1.1.09.0030)

07/2021.

Imenovanje timova odgovornih za upravljanje projektom

08/2021.

Zapošljavanje administratorice projekta

08/2021.

Potpisivanje Ugovora o pružanju usluga s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem SOLID PLUS d.o.o. i imenovanje vanjskog suradnika građevinske struke

09/2021.

Imenovanje uspostavo – organizacijskog tima

10/2021.

Objava postupka javne nabave za predmet „Ugovaranje usluge projektiranja – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom“

12/2021.

Potpisivanje Ugovora o pružanju usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi temeljem provedene jednostavne nabave s tvrtkom UHY savjetovanje d.o.o.

02/2022.

Potpisivanje Ugovora o izvršenju usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom s tvrtkom Helion Group d.o.o.

03/2022.

Primopredaja prvog dijela projektnog zadatka koji se odnosi na snimak postojećeg stanja, geodetsku situaciju i projekt uklanjanja postojeće građevine

04/2022.

Zaprimanje idejnog projekta za novu zgradu Instituta i gospodarsku zgradu

05/2022.

Ishodovanje dijela posebnih uvjeta građenja te zaprimanje glavnog projekta adaptacije postojeće zgrade

05/2022.

Zaprimanje i usvajanje glavnog projekta adaptacije postojeće zgrade Instituta za poljoprivredu i turizam

06/2022.

Ishodovanje dijela posebnih uvjeta

07/2022.

Nadopuna i usvajanje Idejnog projekta

10/2022.

Ishodovanje svih posebnih uvjeta i primopredaja glavnog projekta te projekta infrastrukture

10/2022.

Pokretanje postupka ishodovanja građevinske dozvole

12/2022.

Zaprimanje radne verzije Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te Izvedbenog projekta i Projekta opreme s pripadajućim troškovnicima.

01/2023.

Ishodovana građevinska dozvola. Pravomoćnost 03. veljače 2023. godine.

02/2023.

Tiskani svi promotivni materijali projekta.

03/2023.

Izrađena cjelokupna projekta dokumentacija te Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

04/2023.

Održana konferencija za tisak i zainteresiranu javnost. Dovršene sve aktivnosti na projektu te ostvaren pokazatelj.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Instituta za poljoprivredu i turizam.